top of page

כשה' קורא למשה | לפרשת ויקרא

ספר ויקרא, רשימה מפורטת של סדרי העבודה והקרבנות במשכן, נפתח באופן מפתיע ולא שגרתי. "ויקרא אל משה – וידבר ה' אליו". בניגוד ל-88 (!) מקומות אחרים בתורה בהם פונה ה' אל משה בדיבור, כאן הוא קורא לו, מזמן אותו, ורק לאחר מכן פותח בדברים. חידה ושמה ויקרא..... אך מהו הפתרון?


במבט מעמיק יותר מוצאים אנו קריאה של ה' אל משה בשני מקומות נוספים, ובשניהם אפשר בהחלט להבין מדוע נדרשת 'קריאה' למשה רבנו ה'מהסס'. כאשר משה רואה את הסנה הבוער – "ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה" (שמות, ג'), התגלות ראשונה ובוודאי מטילת אימה של ה' אל משה, וכאשר משה מוזמן לעלות אל הר סיני לאחר כריתת הברית עם ישראל – "וישכון כבוד ה' על הר סיני... ויקרא אל משה מתוך ההר ויעל משה" (שמות, כד'), עת נדרש משה לראות פני שכינה על הר סיני המעונן והעשן. כאן, לעומת זאת, פחות ברור מדוע משה זקוק לעידוד וקריאה מצד הקב"ה. משה בכל זאת מורגל עתה יותר במצבים מעין אלו, והמפגש נערך בכלל באהל מועד אותו הקים משה בעצמו לאחר חטא העגל. יוצא אפוא שה'ויקרא' שלנו נותר מעט תמוה.


חדי העין יתנו את ליבם לכך שהאות "א" במילה הפותחת את הספר היא 'אל"ף זעירא'. הפרשנים מציעים, שהחסרת האות אל"ף משאירה אותנו עם 'ויקר', לשון התגלות מקרית כפי שמצינו אצל בלעם נביא הגויים, ולא כפי שזוכה משה - "פה אל פה ידבר בו, ומראה ולא בחידות". ואכן, גם כאן מצטנע משה העניו מכל אדם. אפילו כאשר הוא 'מארח' את ה' ושותף להתגלות שלא זכה לה בן תמותה לפניו, הוא ממתין בנימוס, בהיסוס מבויש, עד שה' צריך לקרא לו ולהזמין אותו לקבל את הלכות הקרבנות. בצניעות והכנעה – כך נכון לפתוח את ספר תורת כהנים.


אפשר רק לדמיין כיצד היו נוהגים כיום מי אשר זכו לכבוד מסוג זה – טופחים על שכם, מנפנפים בהישג, אולי תמונה באינסטגרם... הנהיה כמוהם, או שמא נלמד ממשה?

67 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page