top of page

וישמע ה' בקול ישראל | לפרשת חקת

ממשלת ימין או ממשלת שמאל? ממשלת שינוי וריפוי או ממשלת אסון? 'ממשלת אחדות' או ממשלת שקר ובגידה? כמו תמיד, עם ישראל נחלק בדיעותיו, מחנה עומד מול מחנה ומנסה להשליט עליו את דיעותיו ונראה שהמילה "אחדות" הולכת ומתרוקנת מהתוכן האמיתי שלה. ב"ה שבבית הכנסת שלנו אנחנו קצת זוכים להרגיש אחדות מהי ובמיוחד בימים מרגשים אלו.


בפרשת השבוע שלנו ישנו רצף של ארבעה פסוקים מדהימים ממש למי שקצת מתבונן במה שכתוב בהם. כשאהרן הכהן מת בוכים אותו כל בית ישראל, גברים נשים וטף במשך שלושים יום!אצל משה רבינו כתוב: "ויבכו בני ישראל את משה" ואילו אצל אהרן כתוב: "כל בית ישראל", מסביר רש"י שאת אהרן בכו האנשים וגם הנשים, ומדוע? "לפי שהיה אהרן רודף שלום, ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו"


תארו לכם את הסיטואציה: עם שלם, גברים נשים וטף, בוכה במשך שלושים יום על אדם שהיה משכין שלום ביניהם! איזו אחדות ואיזו כמיהה לאחדות ולשלום בית!


מייד לאחר מכן, מה קורה? "וישמע הכנעני מלך ערד..." אומרים חז"ל שהכנעני זה עמלק שהתחפש לכנען ושמע שאחרי שמת אהרן הסתלקו ענני הכבוד שהגנו על עם ישראל בזכות אהרן הכהן. ואז הוא בא ונלחם בעם ישראל. המשך הפסוק: "וישב ממנו שבי" חז"ל אומרים שהם שבו מישראל שפחה אחת. וכאן מגיע משפט מדהים: "וידר ישראל נדר לה' ויאמר: אם נתן תתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם" איפה משה? נעלם מהתמונה… עם ישראל נודר נדר. מי נודר? מי החליט שנודרים? אין מי... כולם ביחד... שבו מאיתנו שפחה אחת? אנחנו כאיש אחד יוצאים להשיב אותה! רק אחרי האחדות העצומה של האבל על אהרן הכהן אפשר להבין דבר כזה.


ומה התגובה של ה'? בפסוק הבא: "וישמע ה' בקול ישראל" זה כמו לומר 'וישמע המורה בקול התלמיד...' איפה עוד יש פסוק כזה? מילא אם היה כתוב: וישמע ישראל בקול ה'.. אבל ה' שומע בקול ישראל?! כנראה שכן. כשיש אחדות אז אנחנו יכולים להפנות בקשות וה' שומע בקולנו.

29 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page